(2q-3z)^-2(2q-3z)(q-3z)+(q-3z)

11 views
asked Nov 29, 2016 in Education by Sadhana nag (51 points)
...